PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

β-glukan pleuran v kontextu trénované imunityβ-glukan pleuran v kontextu trénované imunity

RNDr. Renáta Kuniaková, Mgr. Martin Pinček, Mgr. Andrea Vrtíková

Trénovaná imunita

Dosavadní vědecké poznatky v oblasti imunologie tvrdily, že imunitní paměť je výlučně vlastnost specifické imunity. V posledních letech se ale zjistilo, že i vrozená imunita má schopnost jisté formy imunitní paměti. Tento fenomén se označuje jako „trénovaná imunita“ a týká se buněk vrozené imunity, hlavně monocytů, makrofágů, NK buněk a přirozených lymfoidních buněk. Svou imunologickou podstatou je odlišná od imunitní paměti, která je typická pro specifickou imunitu. Při „trénování“ dochází k epigenetickému a metabolickému přeprogramování buněk, což v konečném důsledku vede k rychlejší a intenzivnější obraně organismu při následné infekci způsobené různými patogeny. Schopnost trénovat buňky vrozené imunity byla poprvé popsána po očkování proti tuberkulóze BCG vakcínou. Následně byly zkoumány i další látky, přičemž b-glukany představují v současnosti první skupinu přírodních imunomodulancií s jasným důkazem schopnosti navodit trénovanou imunitu.

Obrázek: b-glukan navozuje imunitní trénink v buňkách vrozené imunity.

Fialová čára znázorňuje průběh přirozené nespecifické (vrozené) imunitní odpovědi po stimulaci patogenem. Růžová čára znázorňuje „trénovanou“ nespecifickou (vrozenou) imunitní odpověď. Působením b-glukanů na organismus dochází k epigenetickému a metabolickému přeprogramování buněk vrozené imunity (monocytů, makrofágů, NK buněk, ILC buněk). Takto „trénované buňky“ mají zvýšenou kapacitu produkovat různé cytokiny (TNF-a, IL-1b, IL-6) a při následném kontaktu s nespecifickými patogeny (viry, bakterie) jsou pak schopny reagovat účinněji, rychleji a intenzivněji při obraně organismu.

Co jsou biologicky aktivní polysacharidy?

Biologicky aktivní polysacharidy (BAP) patří do skupiny nejvíce studovaných přírodních imunomodulačních látek. Díky potvrzenému komplexnímu mechanismu účinku je lze označit jako modifikátory biologických reakcí. Nejdůležitější BAP jsou b-glukany, které představují heterogenní skupinu přírodních polysacharidů různého původu (houby, kvasinky, bakterie, řasy, obilniny). Mezi BAP s klinicky prokázaným imunomodulačním účinkem patří i patentovaný komplex IMG® s majoritním zastoupením beta-(1,3/1,6)-D-glukanu pleuran izolovaného patentovanou technologií z Pleurotus ostreatus.

Mechanismus účinku

Pleuran je nerozpustná a nestravitelná látka. Po perorálním podání prochází v nezměněné formě do tenkého střeva bez absorpce do krve. V Peyerových placích interaguje s receptory na povrchu imunitních buněk. Dektin-1 je nejdůležitější receptor zprostředkující biologické účinky pleuranu. Vyskytuje se zejména na buňkách nespecifické imunity jako jsou dendritické buňky, makrofágy a neutrofily, které po aktivaci uvolňují cytokiny a signální molekuly. Přestože pleuran působí lokálně ve střevě, aktivované imunitní buňky migrují přes slizniční lymfoidní tkáň a zajišťují tak komplexní imunomodulaci v celém organismu.

Imunomodulace

Fungující imunitní systém udržuje homeostázu organismu a dokáže jej ochránit před různými vnějšími i vnitřními činiteli. Avšak působením rozličných faktorů (životospráva, zanedbaná rekonvalescence, chronické onemocnění apod.) může dojít k oslabení imunity. Tehdy je správně zvolená imunomodulace vhodnou metodou na podporu imunitního systému ať už terapeutickým nebo preventivním zásahem do jeho aktivity. Představuje citlivý způsob intervence s cílem regulovat nepřiměřené aktivity imunitního systému ve směru dosažení rovnováhy organismu.

Pleuran v kontextu EBM

Přípravky na přírodní bázi s obsahem standardizované aktivní látky IMG® s majoritním zastoupením pleuranu jsou vhodnou volbou pro podporu oslabené imunity. Jejich účinnost a bezpečnost je potvrzena mnohými klinickými studiemi u dětí i dospělých, při krátkodobém i dlouhodobém užívání. Jedná se o originální přípravky, jelikož v případě přírodních produktů neexistuje generická substituce jako je tomu v klasické chemické medicíně.

Nejčastější formu infekcí v každé věkové kategorii představují respirační infekce. Otevřené a dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie u dětí s opakovanými infekcemi dýchacích cest potvrdily preventivní účinek pleuranu na výskyt a intenzitu opakujících se bakteriálních a virových infekcí u dětí od 1 roku. Studie, které se realizovaly v různých evropských zemích, prokázaly nejen snížení celkového počtu infekcí ale i nižší frekvenci výskytu jednotlivých podtypů infekcí horních a dolních cest dýchacích (např. laryngitida, nachlazení, zápal plic aj.). Užívání pleuranu přispělo k významnému snížení infekčních komplikací a ke zlepšení kvality života u pacientů s chronickými zánětlivými onemocněními. Zjištění z otevřených, kontrolovaných studií prokázaly, že jeho přidáním k pravidelné chronické léčbě stabilního onemocnění došlo k významně nižšímu výskytu a kratšímu trvání bakteriálních exacerbací u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a necystickou bronchiektázií. Užívání pleuranu přispělo i ke snížení výskytu doprovodných infekcí u pacientů s Crohnovou chorobou léčených biologickou léčbou.

Ve studii na skupině atopických pacientů se potvrdilo, že pleu-

ran může ovlivnit nadměrnou produkci markerů alergického zánětu (celkový obsah IgE a počet eozinofilů v krvi), čímž se potvrdily i předchozí výsledky in vitro testů, které naznačovaly anti-alergický potenciál této účinné látky. Je známo, že alergičtí pacienti jsou náchylnější na různé formy respiračních infekcí, které v konečném důsledku mohou vést k častější exacerbaci základní alergické nemoci. Jelikož pleuran potvrdil svůj efekt v prevenci RIDC a zároveň i svůj anti-alergický potenciál, jeho užívání je vhodným doplňkem v managementu léčby alergických pacientů.

Častou příčinou celkového oslabení imunitního systému a s tím spojeným rozvojem respiračních infekcí bývá i nadměrný nebo dlouhodobý psychický a fyzický stres, případně zanedbaná nebo nedostatečná rekonvalescence. Výsledky placebem kontrolovaných studií potvrdily významné snížení frekvence infekcí dýchacích cest u vrcholových sportovců užívajících pleuran. V aktivní skupině byl pozorován i významně vyšší počet a aktivita NK-buněk ve srovnání s placebem. Jeho užívání pomohlo zachovat kontinuitu tréninkového procesu sportovců a přispělo i k jejich lepšímu sportovnímu výkonu.

Závěr

Správný imunomodulační přípravek normalizuje imunitní funkce a podporuje oslabené a nedostatečně fungující imunitní reakce. Publikované klinické studie i přehledové články potvrdily kapacitu přípravků s obsahem standardizované aktivní látky IMG® (Imunoglukan P4H®) splňovat kritéria ideálního pluripotentního imunomodulačního přípravku na přírodní bázi. Jeho imunomodulační aktivita a preventivní efekt souvisí se schopností trénovat imunitní buňky s cílem dosáhnout homeostázu na buněčné úrovni a následně i na úrovni celého organismu.

Použitá literatura:

1. Geller A., Jun Yan J. Could the Induction of Trained Immunity by b-Glucan Serve as a Defense Against COVID-19?. Front Immunol. 2020, 11.

2. Covián C, et al. BCG-Induced Cross-Protection and Development of Trained Immunity: Implication for Vaccine Design. Front Immunol. 2019.

3. Karacsonyi S., Kuniak L. Polysaccharides of Pleurotus ostreatus: Isolation and structure of pleuran, an alkali-insoluble b-D-glucan. Carbohyd Polym 1994;24:107-111.

4. Spriet I., Desmet S., et al. No interference of the 1,3-b-D-glucan containing nutritional supplement ImunixX with the 1,3-D-glucan serum test. Mycoses 2011;54(5):e352-353.

5. Brown G.D., et al. Dectin-1 mediates the biological effects of beta-glucans. J Exp Med 2003;197(9):1119–1124.

6. Jesenak M., et al . ImunoglukanP4H® in the prevention of recurrent respiratory infections in childhood. Cesk Pediatr 2010; 65(11): 639-647.

7. Sapena Grau J., et al. Betaglucans from Pleurotus ostreatus for prevention of recurrent respiratory tract infections. Acta Pediatr Esp 2015; 73(8): 186-193.

8. Pasnik J., et al. Preventive effect of pleuran (b-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections – open-label prospective study. Curr Pediatr Res 2017; 21(1): 99-104.

9. Jesenak M., et al. Immunomodulatory effect of pleuran (b-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections. Int Immunopharmacol 2013; 15(2): 395-399.

10. Minov J., et al. Effects of Pleuran (b–Glucan from Pleurotus Ostreatus) Supplementation on Incidence and Duration of COPD Exacerbations. Open Access Maced J Med Sci 2017; 5(7): 893-898.

11. Minov J., et al. Effects of Pleuran (b-glucan from Pleurotus ostreatus) Supplementation on Incidence and Duration of Bronchiectasis Exacerbations. Open Access Maced J Med Sci 2020; 8(B): 906-912.

12. Batovsky M., et al. Beta-(1,3/1,6)-D-glucan Helps to Decrease Opportunistic Infections in Crohn’s Disease Patients Treated with Biological Therapy. Arch Clin Gastroenterol 2015; 1 (1): 005-008.

13. Bergendiova K., Tibenska E., Majtan J. Pleuran (b-glucan from Pleurotus ostreatus) supplementation, cellular immune response and respiratory tract infections in athletes. Eur J Appl Physiol 2011 Sep; 111(9): 2033-2040.

14. Bobovcak M., et al. Effect of Pleuran (b-glucan from Pleurotus ostreatus) supplementation on cellular immune response after intensive exercise in elite athletes. Appl Physiol Nutr Metab 2010; 35(6): 755-762.

15. Jesenak M., et al. Anti-allergic Effect of Pleuran (b-glucan from Pleurotus ostreatus) in Children with Recurrent Respiratory Tract Infections. Phytother Res 2014; 28(3): 471-474.

 

ZDk4Z