PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Hlíva ústřičnáHlíva ústřičná – významný imunostimulátor a účinný pomocník v prevenci respiračních onemocnění u dětí

MUDr. Nora Gregorová, PLDD Chrast u Chrudimi

V podzimním a zimním období se plní ordinace pediatrů zejména dětmi s recidivujícími  záněty horních cest dýchacích, které často vyžadují i opakovanou antibiotickou léčbu. Nejvíce jsou postiženy děti, které na podzim nastoupily do kolektivu a jejichž nezatížený imunitní systém se musí vypořádat s řadou antigenních stimulů, které nový kolektiv přináší.

ÚVOD

Přestože se rodiče snaží pro svoje děti vytvořit optimální životní prostředí, zabezpečit je vyváženou stravou s dostatečným přísunem vitaminů i stopových prvků, některé zevní okolnosti, které představuje např. znečištěné životní prostředí, či konzervační látky v potravě, zvýšená psychická i fyzická zátěž - tyto podmínky eliminovat nedokážou.

Vzhledem k recidivujícím obtížím vzrůstá i riziko vzniku alergií či autoimunitních onemocnění.

V poslední době stoupá poptávka rodičů po přírodních preparátech, které minimálně zatěžují dětský organismus a zabezpečí komplexní přísun vitaminů, stopových prvků, probiotik a imunostimulačních látek.

Firma Terezia Company představuje na trhu zavedenou tradici a její sirup Baby Imun tyto požadavky splňuje.

Specifikem produktů této firmy vyráběných z hlívy ústřičné je,
že k navození bioaktivních procesů v organismu nevyužívá pouze betaglukany, ale využívá synergického působení všech imunoaktivních látek, které hlíva ústřičná obsahuje.

Imunomodulační a léčivé účinky hlívy ústřičné byly prokázány klinickou studií, která probíhala na Slovenské zdravotní univerzitě v Bratislavě pod vedením prof. MUDr. Marie Šustrové, CSc.

Soubor a metody

Dvojitá zaslepená studie probíhala v období od března 2016 do května 2017.

Do studie bylo zařazeno celkem 153 dětí ve věku od 1-7 let a byla schválena etickou komisí university a obsahovala všechny náležitosti včetně informovaného souhlasu rodičů.

Byly vytvořeny dva soubory dětí.

V prvním souboru bylo 101 dětí, které užívaly 3 měsíce hlívu ústřičnou v ovocném sirupu.

Podáván byl sirup Baby Imun následovně:

děti 1-3 roky 1 x denně 5 ml nalačno

děti 3-7 let 2 x denně 5 ml

Ve druhém, kontrolním souboru bylo 52 dětí, které užívaly pouze ovocný sirup bez hlívy ústřičné. Obě skupiny byly rozděleny ještě na 2 podskupiny a to podle diagnóz.

První skupinu tvořily děti s primární insuficiencí, převážně s Downovým syndromem.

Druhou podskupinu tvořily především děti s opakovanými respiračními infekcemi.

 

Podmínky pro výběr dětí byly nastaveny striktně:

- minimálně měsíc neměly žádnou antibiotickou léčbu

- minimálně rok neprodělaly žádnou imunomodulační terapii

- v době prvního krevního odběru měly CRP nižší než 5um/l – tzn. neměly akutní infekci

 

Před započetím studie, po jejím ukončení a ještě
3 měsíce poté, bylo každému dítěti provedeno imunologické vyšetření, ve kterém bylo sledováno 19 parametrů, jež podávaly komplexní obraz o imunitním systému každého dítěte.

Např. krevní obraz a+sedimentace, hladina leukocytů, bílkoviny, akutní zánětlivé fáze, CRP, A2M, protilátkami zprostředkovaná imunita-imunoglobuliny IgG,IgS,IgM a IgE, fagocytární aktivita, buňkami zprostředkovaná imunita.

Po 3 měsíční kůře sirupem s hlívou ústřičnou (Baby Imunem) bylo provedeno kontrolní vyšetření všech dětí, včetně odběrů krve a byly vyhodnoceny hladiny imunologických a hematologických markerů.

 

Výsledky

Imunologické vyhodnocení

Bylo zjištěno, že po 3měsíčním podávání sirupu s hlívou ústřičnou, došlo k  významným pozitivním změnám ve všech složkách imunitního systému probandů.

Nejvýraznější pozitivní změny byly zaznamenány ve zvýšení koncentrace IgA - u obou skupin.

Ve skupině dětí s Downovým syndromem, která trpí leukopenií, došlo k signifikantnímu vzestupu leukocytů, kdežto u druhé skupiny sekundárních imunodeficiencí došlo ke snížení a normalizaci hladiny leukocytů.

Po dobu podávání hlívy ústřičné stoupá také fagocytární aktivita, která měsíc po ukončení léčby klesá, neboť organismus díky své zvýšené odolnosti není atakován dalšími infekcemi.

U dětí s Downovým syndromem došlo ke zvýšení počtu T lymfocytů.

 

Klinické pozorování

Děti, které užívaly sirup s hlívou ústřičnou (celkem 101 pacientů).

a)
75 dětí nemělo žádné infekce po dobu podávání hlívy ani 3 měsíce po ukončení léčby = 74,25 %

b)
15 dětí mělo jednu nesignifikantní infekci např. rýmu - bez nutnosti ATB léčby = 14,85 %

c)
10 dětí mělo po ukončení léčby hlívou infekci vyžadující ATB léčbu

S vynikajícím efektem byla léčba použita u 90ti dětí = 89 %.

 

Závěr

Hlíva ústřičná působí jako vynikající imunomodulátor.

Snižuje počet infekcí u dětí s recidivujícími onemocněními dýchacích cest.

Upravuje funkce imunitního systému u dětí s primární imunodeficiencí – s Downovým syndromem.

Stimuluje zvýšení IgA u hypogamaglobulinemie A.

V sirupové formě je vhodná pro děti od 1 roku věku.

Léčba hlívou ústřičnou je velmi dobře tolerována a nemá žádné nežádoucí účinky.

Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu vede ke snížení návštěv u lékaře a zvyšuje spokojenost rodiče i lékaře.

 

 

YzU1Zj