PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

I šest let po zavedení čelí eRecept novým výzvám (SÚKL)I šest let po zavedení čelí eRecept novým výzvám

Na počátku roku 2018 došlo v České republice k významnému milníku ve způsobu předepisování léků. Od 1. ledna toho roku vstoupila v platnost povinnost pro lékaře předepisovat recepty výhradně elektronicky, což bylo zakotveno v zákoně

č. 378/2007 Sb. o léčivech. Tento krok představoval zásadní změnu v procesu předepisování a vydávání léků, neboť do té doby bylo běžné používání listinných receptů. Elektronické předepisování bylo zavedeno s cílem zefektivnit proces, snížit možnost chyb a zvýšit bezpečnost pacientů.

K zajištění hladkého a bezpečného fungování elektronického předepisování byl vybudován systém eRecept. Tento systém byl navržen tak, aby odolal i těm nejnáročnějším podmínkám provozu a zaručil nepřetržitou dostupnost služeb. Ve své architektuře využívá několik datových center, což zaručuje jeho vysokou odolnost a spolehlivost. Od svého spuštění si systém udržel dostupnost nad 99,9 % po celých šest let, což svědčí o jeho robustnosti a spolehlivosti.

Další očekávanou funkcionalitou, kterou IS eRecept v červnu 2020 zavedl, je sdílení lékových záznamů. Tento modul umožňuje lékařům, lékárníkům a klinickým farmaceutům nahlížet na lékový záznam pacienta. Díky této funkcionalitě je možné snadno identifikovat duplicitní předepisování a výrazně omezit riziko nadužívání léků, nebo odhalit rizikové lékové interakce. Tato praxe také přispívá ke snížení výdajů za léky, neboť se předejde zbytečnému předepisování nebo vydávání léků, které nejsou potřebné.

Systém eRecept plně respektuje práva pacientů na ochranu jejich soukromí. Pro sdílení lékového záznamu byl zaveden opt-out systém, kdy má pacient přednastavený souhlas se sdílením svého lékového záznamu. Nicméně, pacienti mohou kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas s nahlížením nebo tento nesouhlas opětovně odvolat. Veškeré informace o předepsaných a případně vydaných lécích má pacient ve své webové nebo mobilní aplikaci eRecept. V této aplikaci pak může udělit souhlas či nesouhlas se sdílením údajů o své preskripci a má i přehled o historii nahlížení, tedy, který lékař či farmaceut si zobrazil lékový záznam. V aplikaci je dostupný i přehled o všech elektronicky předepsaných zdravotnických prostředcích. Pacient si dále může přidat informace o ePreskripci svých nezletilých dětí nebo zplnomocnit jinou osobu pro nahlížení na jeho údaje vedené v systému eRecept. Aplikace eRecept kontinuálně obohacujeme o další funkce a modernizujeme.

Od 1. června 2020 mají pacienti možnost předat lékárně seznam všech svých identifikátorů eReceptů prostřednictvím strojově čitelného dokladu totožnosti. Tímto způsobem může lékárník získat všechny vydatelné eRecepty pacienta, aniž by musel zadávat jednotlivé identifikátory. Možnost výdeje eReceptů na základě jednotlivých identifikátorů zůstává samozřejmě zachována.

Od 1. ledna 2022 je povinně vyžadováno elektronické předepisování receptů na léčivé přípravky obsahující omamné a vysoce návykové látky. Toto pravidlo platí také pro léčivé přípravky obsahující léčebné konopí. Takové eRecepty jsou označeny příznakem „modrý pruh“. Krajské úřady při své kontrolní činnosti využívají webovou aplikaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, která poskytuje přehled o eReceptech s modrým pruhem.

Od 1. května 2022 je zaveden nepovinný režim pro předepisování zdravotnických prostředků na ePoukaz. Předepisující lékař vystavuje ePoukaz podobně jako eRecept a vydávající vydává prostředek na základě předloženého identifikátoru ePoukazu. Zdravotní pojišťovny obdrží informace o ePoukazech svých pojištěnců, a to jak pro proces schválení předepsaného zdravotnického prostředku, tak pro informaci o úhradě vydaných prostředků. Předepisující a vydávající mohou k práci využívat jak svůj stávající software, tak i aplikace vyvinuté SÚKL. Plné výhody služby se však projeví až po zavedení povinného využívání, kdy bude možná například kontrola preskripčních limitů pro pacienty.

Od 20. listopadu 2023 je pacientům umožněno nastavit sdílení svých dat (eRecepty, ePoukazy) s vybranou osobou. Zmocnění ke sdílení dat je možné udělit nebo přijmout primárně prostřednictvím webové a mobilní aplikace určené pro pacienty. Zmocnitel může nastavit rozsah zmocnění a udělit či ukončit plnou moc, zatímco zmocněnec může plnou moc přijmout nebo odmítnout a v rámci své aplikace nahlížet na data ve stanoveném rozsahu zmocnění.

Jaké plány a projekty čekají systém eRecept do budoucna?

• Od 1. června 2024 se v souvislosti s novelou zákona o léčivech rozšíří aplikace eRecept o novou funkcionalitu, která zobrazí seznam 20 nejbližších lékáren s informací o skladové zásobě léků s označením „omezená dostupnost“. Tyto informace bude mít k dispozici předepisující lékař i pacient podle zadané polohy či u mobilní aplikace i podle aktuálních souřadnic. Do aplikací jsme začlenili mapové podklady pro jednodušší navigaci pacientů k nejbližším lékárnám.

• Zcela novou funkcionalitou bude evidence započitatelných doplatků léčiv a jejich limitů pro pacienta v systému eRecept. Tato evidence přinese zásadní výhodu pro pacienty tím, že eliminuje zbytečný tok finančních prostředků mezi pacientem, lékárnou a zdravotní pojišťovnou, která je vrací zpět pacientovi. Pravděpodobně od 1. ledna 2025 se bude kontrola limitu pacienta na předepsané částečně hrazené léky provádět online prostřednictvím systému eRecept při každém výdeji v lékárně. Jediný závazný údaj o výši a využití limitu pojistného bude určovat systém eRecept. Jakmile pacient vyčerpá svůj limit, nebude již muset v lékárně doplácet částku do výše započitatelného doplatku. Tuto částku obdrží lékárna přímo od příslušné zdravotní pojišťovny v rámci vyúčtování. Jde o významný krok, který nejenom zjednoduší a zefektivní proces pro pacienty i lékárny a sníží administrativní zátěž, ale primárně ušetří pacientům vynaložené finanční prostředky za předepsané léky, které nyní získávali zpět se značným časovým zpožděním.

NWYzO