PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Konopí a jeho legalizaceO léčebném využití konopí, současných právních předpisech a otázce legalizace.

Otázka legalizace marihuany pro běžné uživatele krouží nad Českou republikou už řadu lat. Na povolení k přistání ovšem zatím čeká marně a nic nenasvědčuje tomu, že by je v blízké době obdržela. Oproti tomu ke schválení zákona umožňujícího využití marihuany v českém zdravotnictví došlo již v roce 2013.

I v tomto případě však můžeme zatím pozorovat více komplikací než by se slušelo a použití slovního spojení „hladký průběh“ se tak rozhodně nezdá být na místě. Pokud k tomu připočteme řadu dezinformací a polopravd, které po sobě metají zastánci a odpůrci úplné legalizace, vzniká v tomto tématu pořádný „guláš“. Konopný samozřejmě.

Tentokrát tedy budeme muset začít hezky od začátku, abychom se v onom příslovečném guláši neutopili. Před lety jsme se v našem časopisu tématem marihuany zabývali a tyto základní informace zůstávají zatím, zaplaťpánbůh, neměnné. Kromě obecných informací se budeme zabývat zejména legalizací marihuany pro léčebné účely a možnostmi jejího využití. 

Konopí

Rod konopí, spadající do čeledi konopovitých (cannabiaceae), kam se mimo jiné řadí též chmel, je zastoupen třemi druhy. I když v dřívější době se uvažovalo pouze o jednom vysoce proměnlivém druhu, v současnosti se již zpravidla uvádí výše zmíněné dělení zahrnující konopí seté (cannabis sativa), konopí indické (cannabis indica) a konopí rumištní (canabis ruderalis).

Ačkoliv nebudeme zabíhat do botanických detailů, je vhodné vědět, že jednotlivé druhy se od sebe vzájemně liší celkovým vzhledem – tj. vzrůstem, barvou, tvarem listů, aj. Dále např. strukturou dřevnatého oddenku a v neposlední řadě též obsahem aktivních cannabinoidů, zejména THC –tetrahydrokannabinol, přesněji pak delta9-trans- tetrahydrocannabinol (dále jen THC).

Právě tato psychotropní látka představuje účinnou složku marihuany a hašiše – které jsou současnou legislativou charakterizovány jako drogy a tudíž jako materiál nelegální, za jehož držení, užívání a podobně, hrozí zákonný postih.

Konopí ovšem není atraktivní pouze pro vyznavače marihuany a hašiše, ale jde o rostlinu, která s velmi dobrými výsledky nachází uplatnění i jinde.

Semena jsou zdrojem vysoce kvalitního oleje a konopná vlákna zná velmi dlouho i textilní průmysl. Využití má konopí i jako vynikající energetická surovina, izolant, a jeho blahodárných účinků využívá rovněž průmysl kosmetický. V neposlední řadě je rozhodně zajímavé i jeho využití v medicíně, které je však vzhledem k legislativě řady států komplikované. Nejinak tomu bylo donedávna i v České republice.  

Marihuana

Marihuana (srovnatelně marijuana, marichuana), je pak v nejužším slova smyslu výraz pro sušené květenství a listy samičích rostlin konopí, které jsou následně určeny zpravidla ke kouření.

Běžně se však výrazu marihuana používá pro celou rostlinu, případně pro celou hmotu usušené rostliny konopí. Psychotropní účinky marihuany coby drogy jsou přímo závislé na obsahu cannabinoidů, především THC. Pro kuřáky (event. pojídače, aj) marihuany je proto pro vysoký obsah této látky nejatraktivnější druh cannabis indica a jeho kultivary. Ovšem ani cannabis sativa rozhodně není v tomto směru outsiderem.

Vzhledem k tomu, že obsah psychoaktivních látek v samčích rostlinách je několikanásobně nižší, je zcela pochopitelné, že uživatelé marihuany jim věnují pouze pramalou pozornost.

Účinky marihuany, jejich intenzita a trvání, mohou být různorodé. Závisí na obsahu cannabinoidů, zejména THC. Je ovšem nutné podotknout, že obsah některých dalších cannabinoidů se na nich podílí (pozn.: např. CBD působí vlastně proti účinkům THC).

Zahrnují však široké spektrum stavů, které lze hodnotit subjektivně a jejich objektivní popis není předmětem tohoto článku.

 Obecně lze hovořit o změnách vnímání – ostřejší zrakové, čichové i sluchové vjemy. Objevuje se pocit klidu, uvolněnosti a dobré nálady – u začínajících kuřáků marihuany často nezadržitelný smích. Typicky se objevuje i pocit hladu. Stejně tak se ale u některých uživatelů (zejm. opět začínajících či v závislosti na výši obsahu a vzájemném poměru cannabinoidů) mohou objevit pocity úzkosti, strachu a paniky. 

Při užívání marihuany nevzniká taková fyzická závislost jako například u alkoholu, heroinu, pervitinu, apod. Vyšší je však míra závislosti psychické, která se projevuje touhou po marihuaně a potížemi přestat látku užívat pro její účinky na prožívání a emoce.

Z lékařského slovníku

Psychotropní – mající vliv a účinky na duševní stav.

Psychotropní efekt drog – výsledek účinku drog na psychiku člověka spočívající především ve změně vnímání reality. Např. deformace času a prostoru, pocity odcizení, vztahovačnost, úzkost, povzbuzení, útlum, euforie, halucinace nejrůznějšího typu atd.

Marihuana v medicíně

Cannabinoidy a endokanabinoidní systém

Cannabinoidy řadíme obecně k látkám označovaným jako izoprenoidy. Ty se dále dělí na steroidy a terpeny – přičemž cannabinoidy spadají do skupiny terpenů.

Jsou přítomny zejména v pryskyřici – tekuté, olejovité hmotě, tvořené systémem pryskyřičných žláz rostliny.

Z konopí setého bylo dosud izolováno asi 60 cannabinoidů, nutno však podotknout, že u naprosté většiny z nich není působení na lidský organismus ještě dostatečně prozkoumáno, z hlediska medicíny nás však budou zajímat zejména dva z nich a to:

THC – Je hlavní psychoaktivní látkou marihuany, tedy vyjádřeno v číslech -  původcem 75 – 100 % jejích účinků. Z medicínského hlediska jsou významné jeho vlastnosti analgetické, antiemetické (tlumí zvracení), protizánětlivé a antispastické (uvolňuje křeče). Významnou je rovněž stimulace chuti k jídlu, kterou THC způsobuje.

CBD – čili Cannabidiol je druhým z dobře prozkoumaných cannabinoidů. Oproti THC nemá psychoaktivní účinky a jeho využití v medicíně je tím pádem de facto snazší. CBD působí proti efektu THC a má tlumivé účinky. Pro kuřáky marihuany se vyšší obsah CBD v droze projeví pomalejším nástupem účinku, ale zpravidla též jejich delším celkovým trváním. CBD rovněž vykazuje protizánětlivé, antispastické, antioxidační, neuroprotektivní a imunomodulační vlastnosti.

Endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém, pojmenovaný právě podle látek izolovaných z konopí setého, je endogenním systémem, který je u savců včetně člověka tvořen specifickými – kanabinoidními receptory, označovanými jako CB1 a CB2.

Objev těchto receptorů byl podmíněn výzkumem účinků a mechanismů působení THC na lidský organismus.

Ve výsledku byl po více než třiceti letech od objevu THC izolován první endogenně se vyskytující cannabinoid (endocannabinoid) – anandamid.  Tedy tělu vlastní látka v určitém ohledu s obdobnými účinky jako THC, která se za normálních okolností na tyto receptory váže.

Nejlépe zmapované jsou v současnosti receptory CB1. Bylo zjištěno, že se hojně vyskytují v mozku, především ve vztahu k místnímu výskytu anandamidu a rovněž v oblastech kontrolujících paměť, bolest, hmat pohyb, postoj, vzpřímenou polohu, emoce nebo autonomní a endokrinní funkce.

Oproti tomu receptory CB2 jsou výrazně méně probádány. Vyskytují se však zejména na buňkách imunitního systému, což poukazuje na možné využití imunomodulačních účinků CBD. 

Výzkumy ukázaly, že endokanabinoidy jsou tvořeny z fosfolipidů buněčné membrány, mají lokální působení a uvolňují se v závislosti na provokačním signálu při potřebě udržení homeostázy.

Tím byl dán podnět k dalšímu výzkumu tohoto endogenního systému a současně k zájmu o možné využití exogenně podávaných látek, které by stimulací či naopak blokací CB receptorů ovlivňovaly jeho schopnosti a působily jako léčiva.

Tím, že v naší zemi došlo k legalizaci marihuany pro léčebné účely, se tedy de facto potvrzuje, že pozitivní účinky této drogy na lidské zdraví jsou již natolik vědecky prokázány, aby bylo možno marihuanu legálně předepisovat coby lék při určitých onemocněních a zdravotních komplikacích.

Ty pak přehledně uvádí příloha č. 3 k vyhlášce č. 236/2015 Sb.  Tato příloha se zabývá indikací a specializovanou způsobilostí předepisujícího lékaře.

Níže tedy uvádíme výčet indikací k opodstatněnému předepsání léčebných prostředků obsahujících konopí tak, jak je uveden v této příloze:

„Chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu).

Spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře.

Nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.

Gilles de la Tourette syndrom.

Povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí.“

Aktuální situace

Reálné uplatnění marihuanových přípravků pro léčebné účely má zelenou již přes dva a půl roku. Celý systém se ovšem rozbíhal velmi křečovitě a dodnes není plně funkční. Při průzkumu tisku a mediálních zpráv obecně lze zpravidla narazit zejména na následující úskalí:

Léčebná marihuana se zatím dováží ze zahraničí, jmenovitě z Nizozemí (licenci doposud získaly čtyři firmy). To se negativně podepisuje na její ceně. Domácí producent by na trh měl vstoupit v roce 2016.

Souvztažně s tím je nutné vzít v úvahu, že zdravotní pojišťovny léčbu marihuanou neproplácejí.

Lékař musí marihuanu předepisovat výhradně prostřednictvím elektronického receptu s náležitým elektronickým podpisem. Musí tedy disponovat odpovídajícím vybavením. Lékárna musí být taktéž vybavena tak, aby byla schopna elektronický recept zpracovat.

Pro možnost předepsání léčebné marihuany musí být lékař s patřičnou specializací (viz. příloha č. 3 k vyhlášce č. 236/2015 Sb.) registrován u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Protože původní registr pro léčivé přípravky s omezením nebylo možné pro předepisování marihuany prakticky použít, byla po přechodném období ke 13.1.2016 Státním ústavem pro kontrolu léčiv vytvořena a uvedena do provozu aplikace, která situaci stabilizovala. Pro lékaře i lékárníky je i s potřebným návodem postupu registrace a použití k dispozici na adrese https://erecept.sukl.cz/.

Z celkového množství dovezené marihuany pro léčebné účely a zejména z množství dosud vydaných receptů je zjevné, že ve skutečnosti stojíme teprve v počátcích jejího oficiálního léčebného využití.

ČESKO, MARIHUANA a legalizace

Užití marihuany coby léčebného prostředku vázaného na lékařský předpis a za předem daných podmínek v otázce množství vydané dávky, druhu konopí, obsahu účinných látek, apod., je tedy v současnosti možné. Míru využití a celkový přínos bude možné sledovat až v průběhu následujících let.

Otázka úplné legalizace marihuany, tedy postavení marihuany na stejnou, či přibližnou úroveň, kterou dnes zaujímají například alkohol a tabákové výrobky je však záležitostí zcela jinou. Asi jako kdybychom porovnávali zábavní ohňostroj se svazkem dynamitových patron.

Víme, že v některých státech Evropy či Severní Ameriky je užívání, držení, či pěstování marihuany za určitých podmínek legální. Obdobné situace se u nás snaží dosáhnout jak značné množství jednotlivců, tak i různá občasná sdružení, z nichž nejznámější je pravděpodobně sdružení legalizace.cz.

Obecně se tedy můžeme bavit o snaze dosáhnout takového stavu, kdy zákon umožní „užívání konopí pro osobní potřebu samoléčby či rekreace“.

Tato snaha má zcela pochopitelně na jedné straně mohutnou podporu a na straně druhé nemalý tábor odpůrců, do kterého můžeme jako nosný sloup zařadit i současnou zákonnou úpravu.

Beztrestné množství marihuany?

Častá a mylná domněnka

Není zákona, aby byl srozumitelný. A zákon o omamných látkách, včetně marihuany, je toho živoucím dokladem. Nejrůznějších změn, novel a úprav se dočkal již mnohokrát a většinou jen prohloubil zmatek jak samotných uživatelů marihuany, tak ostatní veřejnosti, médií a také vykonavatelů práva samotného.

Proto lze s vděčností kvitovat snahu o vytvoření lidsky zpracovaného celku, který běžnému člověku značně usnadní proplétání se trnitým houštím paragrafů. Jedním z takových je i text vzniklý vzájemnou spoluprací Národní protidrogové centrály Policie ČR a Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze.

Níže uvádíme výňatky z tohoto textu tak, jak jsou uvedeny na webových stránkách sdružení legalizace.cz:

Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy: v malém množství podle zákona o přestupcích; v množství větším než malém podle trestního zákoníku. Subjekty, které jsou oprávněny drogy přechovávat, definuje zákon (patří sem např. zdravotnická zařízení, lékárny, laboratoře apod.). Pokud tedy drogy přechovává uživatel drog nebo závislý, jedná se vždy o protiprávní jednání.

Za neoprávněné přechovávání malého množství jakékoliv drogy pro vlastní potřebu může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.

Za neoprávněné přechovávání konopných drog pro vlastní potřebu v množství větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Za neoprávněné přechovávání jiné omamné nebo psychotropní látky než konopné v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. V malém množství podle zákona o přestupcích; v množství větším než malém podle trestního zákoníku.

Za neoprávněné pěstování rostlin nebo hub obsahujících drogy pro vlastní potřebu v malém množství může být v přestupkovém řízení uložena pokuta až do výše 15 000 Kč.

Za neoprávněné pěstování rostliny konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém může být uložen trest odnětí svobody až na šest měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Za neoprávněné pěstování houby nebo jiné rostliny než konopí pro vlastní potřebu v množství větším než malém hrozí trest odnětí svobody delší, a to až na jeden rok, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Vyšší než výše uvedené tresty může soud udělit v případě spáchání uvedených trestných činů “ve větším rozsahu”, “ve značném rozsahu” nebo “ve velkém rozsahu”, viz znění zákona.   

Podle aktuálně platného doporučení se za malé množství považuje 10 gramů sušené drogy, přičemž by se měl zohledňovat i skutečný obsah THC. V případě pěstování se za množství větší než malé považuje více než pět rostlin s obsahem THC vyšším než 0,3 %.

Češi a marihuana

Ze zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy
a drogovou závislost, která byla vydána letos v červnu, vyplývá, že čeští studenti, co se zkušeností s marihuanou týče, vedou evropský statistický žebříček. Zkušenosti s touto drogou má u nás podle průzkumu 40 % z nich.

Podle jiného průzkumu, který prováděla americká organizace Recovery Brands se Česko mezi zeměmi s nejvyšším počtem uživatelů marihuany na počet obyvatel umístilo na čtvrtém místě. A to za Islandem, Spojenými státy a Španělskem. Páté místo připadlo Francii. Je zajímavé, že Nizozemí, pokládané odpůrci legalizace za „doupě marihuanové neřesti“, neboť zde stát toleruje prodej drogy ve speciálně určených místech s přesně stanovenými pravidly, v první pětici nefiguruje.

Úplná legalizace?

Zatím v nedohlednu

V době, kdy každý tábor, tedy zastánci i odpůrci legalizace marihuany pro vlastní potřebu, drží pevně svou barikádu, zatímco vzduchem poletují argumenty a protiargumenty, fakta i mýty a vzájemně si odporující výzkumy a výroky „světových odborníků“, se jako již tradičně člověk toužící po objektivních informacích může jít maximálně tak osprchovat ledovou vodou.

Je samozřejmě možné přiklonit se k jedné ze skupin, ztratit objektivitu a začít v následujícím textu marihuanu hanět, upozorňovat na její rizika a nebo naopak zdůrazňovat její relativní neškodnost a prospěšnost, poukazovat na daleko horší skóre, které si připisují tabák s alkoholem a rozčileně rozhazovat rukama.

Zkusme se raději v závěru podívat na to, jaká je reálná situace:

Marihuana se v naší zemi užívá (kouří, pojídá), přičemž nejde o malou skupinu jedinců, ale řadíme se naopak k předním konzumentům této drogy.

Držení této drogy, jakožto i pěstování rostlin, z nichž se tato droga získává, je v současnosti nelegální. Přístup k uživatelům marihuany je však tolerantní a postihy „drobných“ uživatelů a pěstitelů řídké a spíše symbolické.

Uživatelé marihuany se podle dostupných údajů krom samotného držení drogy nedopouštějí ve zvýšené míře kriminální činnosti ve srovnání s uživateli legálních návykových látek.

S přihlédnutím k současnému vývoji lze tedy očekávat dvě možné varianty:

Buď zůstane situace prakticky neměnná, držení marihuany bude stále nelegální, ale její užívání bude běžné a do značné míry tolerované.

Nebo dojde mezi oběma tábory ke konsensu a vytvoří se systém pravidel a podmínek, které povedou k dekriminalizaci marihuany, umožnění jejího prodeje a užívání v určitých prostorách, apod. 

Je však velmi nepravděpodobné, že by došlo k celkové legalizaci marihuany a její užívání bylo současně postaveno zcela na roveň například konzumaci alkoholu či cigaret (u nichž můžeme pozorovat naopak nové restrikce.).

Rudolf Hála

Zdroje:

Ing. Libor Dupal: Kniha o marihuaně. MAŤA, Praha 2004.

Chris Conrad: Konopí pro zdraví – Fakta o léčivých účincích marihuany. Pragma, Praha 2001.

http://www.legalizace.cz/

http://www.legalizace.cz/legislativa/aktualni-zakon/

http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mnozstvi-vetsi-nez-male

http://zpravy.idnes.cz/nejvice-kouri-marihuanu-na-islandu-dtv-/zahranicni.aspx?c=A150827_082313_zahranicni_ert

http://zpravy.idnes.cz/cesi-nejvetsi-uzivatele-marihuany-v-evrope-fez-/domaci.aspx?c=A150604_112646_domaci_hro

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-cesku-uz-se-smi-lecit-konopim-pojistovny-to-neplati/r~i:article:775649/

http://drogy.doktorka.cz/zakladni-informace-tykajici-se-vyuziti-konopi-k-lecebnym-ucelum-v-cr/

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-236

http://www.epravo.cz/top/clanky/mnozstvi-vetsi-nez-male-aneb-kolik-je-mozne-drzet-omamnych-a-psychotropnich-latek-pro-vlastni-potrebu-94705.html

 

 

ZTc4ND