PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Přeshraniční ePreskripcePřeshraniční ePreskripce

Pandemie ukázala, jak důležitá je elektronizace procesů ve zdravotnictví. V mnoha členských státech se elektronizace zdravotnictví (eHealth) prohlubuje a součástí je i přeshraniční ePreskripce. Vše ale začíná už u Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, ta již před deseti lety zavedla uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě EU.

Hlavním cílem je poskytnout pacientovi možnost, aby si léky předepsané prostřednictvím elektronického receptu mohl vyzvednout i v zahraničí. Předávání údajů z elektronického receptu a zpětná vazba o výdeji eReceptů bude umožnovat předepsání léčivých přípravků v jednom členském státě EU a jejich výdej v jiném členském státě. Pacient v zahraničí navštíví lékárnu, kde bude lékárníkovi prostřednictvím národního kontaktního místa zpřístupněn obsah elektronického receptu a lékárník léky vydá. Informace o výdeji odejde zpět do země vystavení eReceptu, a pokud to národní systém v dané zemi bude umožňovat, bude následně předepisující lékař o výdeji léčiv zpětně informován.

V ČEM A PROČ JE PŘESHRANIČNÍ ERECEPT DOBRÝ PRO PACIENTA?

Přináší mu větší komfort! Jakmile bude tato funkcionalita dostupná, bude moci český pacient navštívit lékárnu v jiné zemi EU a požádat o vydání elektronického receptu. Následně předloží lékárníkovi doklad totožnosti a identifikátor eReceptu. Na základě dokladu totožnosti lékárník vybere cílový stát, do kterého se bude následně na daný eRecept dotazovat (v tomto případě Českou republiku), a odešle ID dokladu totožnosti a identifikátor eReceptu pacienta. V případě, že všechny údaje budou validní, eRecept bude vydatelný a pokud úspěšně proběhnou všechny kontroly pro umožnění výdeje, bude následně lékárníkovi zobrazen obsah českého eReceptu s jednou nebo dvěma položkami. Pak už lékárník jen vybere položku, nebo položky a může lék vydat. Jakmile lékárník v zahraničí dokončí výdej českému pacientovi, odešle se záznam o vydání eReceptu do ČR a lékárník bude mít možnost celý eRecept uzavřít. Záznam o výdeji v zahraniční lékárně se uloží v systému eRecept do CÚER a informace o výdeji bude následně dostupná předepisujícímu lékaři i v lékovém záznamu pacienta.

Podobná situace nastane, když cizinec navštíví lékárnu v České republice a předloží osobní doklad totožnosti a (volitelně) identifikátor elektronického receptu. Každý stát má možnost určit, co bude stěžejní údaj kromě identifikačního dokladu osoby, na základě kterého bude možné pacientovi jeho léky vydat. Některé členské státy EU mají tyto podmínky pro přeshraniční výdej nastaveny stejně jako ČR, to znamená, že výdej bude možné provést na základě dokladu totožnosti a identifikátoru eReceptu. Příkladem takové země je Portugalsko. Jiné státy mají ovšem požadavky rozdílné, uskutečnění výdeje je možné např. pouze na základě dokladu totožnosti nebo je naopak k vydání léků nutné zadání více údajů. Země vystavující eRecept má vždy právo určit si a nadefinovat, co musí zahraniční lékárník požadovat pro to, aby vůbec mohl být realizován výdej jejího eReceptu v cizí zemi. Lékárník ve svém lékárenském SW nebo v lékárenské aplikaci zvolí výdej zahraničního elektronického receptu, vybere domovskou zemi pacienta (dle předloženého identifikačního dokladu) a vyplní identifikační údaje požadované formulářem daného rozhraní. Poté bude odeslán požadavek na ověření pacienta do domovské země pacienta. Lékárník provede kontrolu identity pacienta podle údajů, které se mu vrátí jako odpověď na zaslaný požadavek. Pokud se všechny požadované údaje budou shodovat, pacientovi bude možné vydat jeho předepsané léky. K dispozici bude jak strukturovaná informace o předepsaných léčivých přípravcích dle ATC skupin, překlad všech údajů uvedených na eReceptu, identifikace předepisujícího včetně kontaktů, tak i celý originál vystaveného elektronického receptu v jazyce vystavujícího státu. Jakmile lékárník provede výdej léků, údaje o výdeji budou odeslány do domovského státu a lékárník může eRecept uzavřít.

KDY SE PŘESHRANIČNÍ ePRESKRIPCE SPUSTÍ?

Pandemie COVID-19 bohužel v roce 2020 způsobila poměrně velké problémy s harmonogramem všech zúčastněných zemí. I když byla Česká republika původně zařazena do třetí vlny projektu, došlo nakonec kvůli neustálým posunům v naplánovaných milnících ke sloučení třetí a čtvrté vlny a počet států směřujících k auditu a produkčnímu provozu se tedy znásobil.

Aktuálně jsme v situaci, kdy čekáme na oficiální vyhodnocení velkého auditního testování. Pokud bude hodnocení příznivé, začneme se připravovat na audit, který je nutnou podmínkou pro vstup do produkce. Audit je plánován na podzim roku 2021. Po splnění všech podmínek auditu, důkladném vyhodnocení a zpracování všech formálních výstupů ze strany Evropy je reálné, že na jaře 2022 bude přeshraniční ePreskripce/eDispenzace plně fungovat se všemi zapojenými státy.

 

 

 

OTE1ND