PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Říjnová novela zákoníku práce a lékárenstvíŘÍJNOVÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A LÉKÁRENSTVÍ

Novela zákoníku práce patří mezi hlavní témata právního světa posledních týdnů. Po poměrně složitém legislativním procesu tak byla vydána dlouho očekávaná novela pod č. 281/2023 Sb., která na sebe nenechá dlouho čekat. Nová právní úprava nabyde účinnosti a je nutné jí dodržovat již od 1. 10. 2023 (s výjimkami). V době čtení tohoto článku si tak můžete zkontrolovat, zdali veškeré nové povinnosti a pravidla dodržujete.

Novela implementuje mj. dvě evropské směrnice, a to o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.

S ohledem na rozsah novely se společně podíváme na ta ustanovení, která se lékárenství nejvíce dotýkají.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PRO PRÁCI PŘESČAS VE ZDRAVOTNICTVÍ

Největší (především mediální) pozornost byla věnována regulaci tzv. další dohodnuté práce přesčas. Ta se uplatní pouze u vyjmenovaných profesí v nepřetržitém provozu ve zdravotnictví a počítá s možností více jak 800 hodin přesčasů. U lékárníků tak ke změnám v obecném měřítku nedochází.

NEPŘETRŽITÉ ODPOČINKY

Nově se v rámci novely Zákoníku práce zavádí povinnost nepřetržitého denního odpočinku (tzn. v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, nikoliv mezi směnami) alespoň 8 hodin (resp. 8 hodin je minimálním rozsahem, na který je možné odpočinek snížit). Maximální délka směny (i v rámci přesčasové práce) tak nesmí přesáhnout 16 hodin. Ve zkratce se do 24 hodin musí vejít nařízená směna, případný přesčas i odpočinek. U lékárníků, kteří slouží např. v pohotovostních lékárnách nebo v lékárnách s nepřetržitým provozem tak může dojít k razantním změnám.

NOVÁ PRAVIDLA U „DOHODÁŘŮ“

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. o pracovní činnosti a provedení práce) patří mezi hojně využívané způsoby zaměstnávání lékárníků. Novela Zákoníku práce cílí na zvýšení postavení a rozsahu práv právě těchto „dohodářů“ a přiblížení se k pracovnímu poměru.

Od 1. 1. 2024 bude zaměstnancům konajícím práci mimo pracovní poměr vznikat nárok na placenou dovolenou, jež bude počítána z fikce týdenní pracovní doby v délce 20 hodin týdně. Na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr rovněž nově (od 1. 10. 2023) dopadají nároky vyplývající z přípustných překážek v práci na straně zaměstnance (bez nároku na odměnu) či nárok na příplatek za práci ve svátek či o víkendu.

„Dohodáři“ mají rovněž nově (za určitých podmínek) právo požádat o přechod na pracovní smlouvu, jejíž zamítnutí musí být řádně zdůvodněno. Ze strany zaměstnavatelů je nově nezbytné vždy řádně zdůvodnit rovněž i výpověď z dohody, neboť zaměstnanec může požádat o tuto informaci až do jednoho měsíce od doručení výpovědi.

Shora uvedené změny se tak příznivěji promítnou do postavení „dohodářů“. Na druhou stranu může oblíbenost dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaznamenat pokles, neboť dohody v jistém slova smyslu ztratí svou flexibilitu. 

ELEKTRONICKÉ UZAVÍRÁNÍ SMLUV / JEDNÁNÍ

V rámci novely Zákoníku práce došlo k částečnému uvolnění pravidel pro elektronické právní dvoustranné jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nový paragraf Zákoníku práce umožní uzavírat pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce, provádět jejich změny a ukončení elektronickou formou (formou sítě nebo služby elektronických komunikací – internet, aplikace pro elektronická právní jednání typu DocuSign apod.) za pro obě strany příznivějších podmínek (např. formou běžného e-mailu).

Shora uvedené však neplatí vždy. Zaměstnavatel může se zaměstnancem takto jednat pouze tehdy, pokud mu zaměstnanec (potažmo zájemce o danou pozici) předem písemně sdělí adresu elektronické pošty mimo dispozici zaměstnavatele (tj. mimo doménu zaměstnavatele). Potenciálním negativem takového způsobu jednání je pak možnost zaměstnance od tohoto jednání písemně odstoupit, a to ve lhůtě 7 dnů a pouze v takovém případě, pokud nebylo započato s plněním.PRÁCE

PRÁCE NA DÁLKU ANEB HOME OFFICE

Práce na dálku nepatří mezi časté případy, pokud se podíváme na běžný chod lékárny. U určitých specifických pozic si ji však můžeme představit. Práci na dálku bude možné konat pouze na základě písemné dohody (s výjimkou nezbytně nutné doby nařízením orgánu veřejné moci). Novela Zákoníku práce přináší rovněž náhradu nákladů, spojených s výkonem práce na dálku na straně zaměstnance. Výše nákladů může být určena paušálně, dle vynaložených a doložených nákladů nebo nulová, pokud si to zaměstnavatel se zaměstnancem písemně sjednají.

OSTATNÍ       

Změny provází rovněž pracovní podmínky pečujících osob, které mohou požádat o úpravu pracovní doby (např. těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o dítě apod.).

Novela Zákoníku práce se rovněž dotýká kupříkladu informací, které je nutné při vzniku (resp. do 7 dnů od vzniku) pracovního poměru, DPČ či DPP, zaměstnanci sdělit (nejsou-li informace obsaženy např. již v pracovní smlouvě). Tato rozšířená informační povinnost nově zahrnuje dobu trvání a podmínky zkušební doby, informace o odborném rozvoji, orgánu sociálního zabezpečení apod. Zaměstnavatelé budou nově navíc moci tyto informace poskytovat i elektronicky.

Nově rovněž nebude potřebné primárně využívat doručování osobně na pracovišti. Výběr způsobu doručování (na pracovišti / kdekoliv / datovou schránkou / sítí nebo elektronickou komunikací) je tak na zaměstnavateli (s výjimkou pošty, u které je nutné zdůvodnit, proč nebylo možné využít předchozího způsobu). U některých typových právních jednání je však nutné počítat s výjimkami.

Větší míru jistoty přináší zaměstnavatelům novela Zákoníku práce z pohledu rodičovské dovolené, u které je nutné (nebrání-li tomu vážné důvody) oznámit písemně nástup alespoň 30 dnů předem.

ZÁVĚR

Poměrně zásadní novela Zákoníku práce byla přijata s velice krátkou legisvakanční lhůtou. Bude zajímavé sledovat, jak rychle zaměstnavatelé zareagují na nové povinnosti a jak změny ovlivní nastavení postavení a práv zaměstnanců v lékárnách.

V případě potřeby jsme Vám plně k dispozici.

 

 

 

 

 

 

ZDROJE

Zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

Důvodová zpráva návrhu zákona č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

NGQzZTQyM