PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCHROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Brána do Orlických hor

Historie Rokytnice v O.h. sahá do přelomu 13. a 14. století, kdy území kolonizovali Páni z Rychnova. První písemná zmínka o Rokytnici jako vsi pochází z roku 1318. Samostatné rokytnické panství pak vzniká na konci 15. století. Majitelkou je Johanka z Rychnova.

Roku 1548 kupují panství Lickové z Rýzmburka, kteří dále rozvíjeli panství hospodářsky a zahájili přestavbu venkovského sídla v dnešním areálu zámku. V roce 1567 se rokytnické panství dostává do majetku rodu Mauschwitzů z Horní Lužice. Za Joachima Mauschwitze z Armenruh sice dochází k dalšímu rozvoji panství, ale také k postupné germanizaci. V roce 1627 se majitelem panství stal Jan Mikuláš z Nostitz. Nostitzové vlastnili majetky na Rokytnicku až do 20. let 20. století. Město bylo položeno na národnostní hranici. Nástup Hitlera k moci znamenal další vyostření vztahů, které vyvrcholilo v říjnu 1938 odstoupením Rokytnice Německu. Po 2. světové válce se Rokytnice vrací k čs. republice. Další vývoj do roku 1989 poznamenala vláda komunistů a budování socialismu. Po roce 1989 dochází k postupnému rozvoji města. Jsou opravovány památky, domy i dopravní síť. Město je cílem letní i zimní rekreace a dějištěm mnoha kulturních a sportovních akcí.

 

Naše muzea...

Hanička – tvrz z dívčím jménem

Všech šest povrchových objektů tvrze Hanička a cca 1500 m podzemních prostor bylo postaveno v letech 1936-38 jako součást programu přípravy obrany tehdejší ČSR proti ohrožení ze strany Německa. Tvrz byla stavebně dokončena a její plnému vyzbrojení zabránila okupace v důsledku Mnichovské dohody. Čtyři povrchové objekty se staly na přelomu roku 1939-40 prostorem pro zkoušky tehdy vyvíjených střel Röchlig, které patří do celého arzenálu tajných zbraní III. Říše. Přesto vše zůstaly na objektech pancéřové zvony a kopule, které okupanti v naprosté většině jinde použili na svoji válečnou výrobu. Dnešní stav je sedm prvků ze čtrnácti, což je bohužel důsledek trhání n.p. Kovošrot v roce 1958. Po válce se armáda o objekt nijak zvláště nestarala a až iniciativa v roce 1969 a lidí okolo pana Morávka umožnila lidem návštěvu tvrze. Hanička je spolu s tvrzí Dobrošov nejstarším pevnostním muzeem v našem státě. Mezi roky 1975 – 1995 byl objekt v držení Ministerstva vnitra a přestavba na úkrytové pracoviště pod krycím názvem „Objekt Kahan“ jej výrazně změnila. Od roku 1995 je tvrz provozována jako expozice pro veřejnost a v únoru roku 2007 byla prohlášena nemovitou kulturní památkou. Dnes je možno vidět v expozici ojedinělé exponáty a jako jediná expozice v rámci ČR disponuje kompletní střelou Röchling na tvrzi Hanička použitou v rámci zkoušek. Tvrz Hanička je dominantním cílem turistů jak v Orlických horách, tak v rámci celé republiky a objevuje se v předních tematických katalozích v Evropě.

 

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Moderní a interaktivní muzejní expozice je věnovaná přírodě a zaniklým i živým řemeslům v Orlických horách. Je umístěna do tří pater zrekonstruované budovy bývalé sýpky. Součástí expozice je unikátní prosklená voliéra, která prochází všemi třemi patry. Uvnitř je umístěno více než 50 exponátů, především ptáků. V muzeu jsou speciálně upravené podlahy. Na nich se můžete projít například řekou, kdy vám pod nohama plují ryby, stoupat horskou strání plnou kamení nebo se brouzdat spadaným listím. V interaktivních dílnách si můžete vyzkoušet některé ze zaniklých řemesel, např. výrobu lubových krabiček či vánočních ozdob. Děti se zabaví rovněž při luštění různých kvízů a úkolů. Přístup do muzea i jeho interiéry jsou plně bezbariérové.

 

Muzeu  lokálky Rokytnice v O.h. – Vamberk – Doudleby n.O.

V budově bývalé výtopny parních lokomotiv je expozice věnovaná nejen železniční trati Doudleby – Vamberk - Rokytnice, ale i historii železnice v našem regionu jako celku. Největším exponátem je parní lokomotiva 328.011 z r. 1956, která na zdejší trati jezdila. Dále si můžete prohlédnout fotografie, dokumenty a listinné exponáty z historie trati. 

 

Naše památky...

– Dřevěné domy s podsíní a vysokými lomenými štíty z počátku 18. stletí, které jsou dokladem původní dřevěné zástavby města.

– Novorenesanční kašna z roku 1886, nádrž kašny má čtvercový půdorys, uprostřed je pilířek tvořený 4 rybami s chrliči v tlamách

– Mariánský sloup z let 1770-71 se sochou Panny Marie Imaculaty, na soklu je sousoší sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, na čelní stěně se nachází erb šlechtického rodu Nostitz-Rieneck a reliéf sv. Floriána.

– Farní kostel Všech Svatých z let 1679–84

– Bývalá vodárna – vyhlídka nad Rokytnicí

– Židovský hřbitov byl založený ve svažitém terénu v r. 1718 a připomíná židovskou komunitu v Rokytnici

– Kostel Nejsvětější Trojice – postavený původně jako protestantská modlitebna v r. 1603 rodem Mauschwitzů. Později jej přestavěli na katolický kostel. Pod presbytářem se nachází hrobka šlechtického rodu Nostitz-Rienek, kde je pochováno 8 šlechticů tohoto rodu. V presbytáři je dochován renesanční náhrobník Joachima Mauschwitze a sarkofág Jana Ignáce z Nostitz. Varhany na kúru kostela pochází z dílny rokytnické varhanářské rodiny Spanielů.

– Kaple sv. Anny - poutní kaple byla postavena v letech. 1722-1723 Janem Karlem z Nostitz-Rieneck v barokním stylu na paměť velké neúrody a drahoty.

– Raně barokní zámek s nádvořím a pilířovými arkádami vybudovaný v 2. pol. 16. stol. původně jako pozdně renesanční. Vstup do zámku zdobí portál s aliančním erbem. V severním křídle se nachází barokní kaple sv. Petra a Pavla. Unikátní součástí zámku je Sál předků neboli Anenský sál – bohatě štukovaný, oválného tvaru.

 

Městské informační a kulturní středisko

rokytnice v orlických horách

Nám. T.G. Masaryka 68

517 61  Rokytnice v O. h.

Tel.: 491 616 995, 736 752 200

e-mail: info-service@rokytnice.cz

info.rokytnicevoh.cz

NWU2N