PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Těhotenské testyTi z vás (i když lépe by asi bylo napsat přímo „ty z vás“), kteří dosud nemají s použitím volně prodejných těhotenských testů žádné zkušenosti, jistě alespoň matně tuší, jak zhruba vypadají. Zvlášť pokud občas sledujete televizi. V kolika filmech totiž máme možnost spatřit scénu, ve které rozechvělá žena napjatě zírá na jakýsi papírový, či snad plastový proužek, nebo třeba malou podélnou krabičku, přičemž během čekání na výsledek se mnohdy stihne odehrát menší či větší partnerská krize. Detailní záběr kamery pak odhalí na zmíněném předmětu jeden nebo dva různě zbarvené proužečky, popřípadě červenou tečku, nebo jiný jasně patrný obrazec, který dá divákovi na srozuměnou, že dotyčná „je v tom“ - jak se tak lidově říká. Vraťme se však do reality, kde nás nyní čeká náhled do historie i současnosti těhotenských testů, pojednání o jejich principu a spolehlivosti, jakožto i zamyšlení nad rolí lékárníků při prodeji těchto výrobků. 

Praotec test 

„VLOŽ ZRNKO PŠENICE A JEČMENE DO LÁTKOVÉ KAPSIČKY“ 

Abychom objasnili „obilný“ podtitulek tohoto odstavce musíme zavítat do starověkého Egypta – podle dostupných informací dokonce až do období kolem roku 1350 před naším letopočtem. Právě z tohoto období totiž pochází jedna z prvních zmínek o primitivních postupech, jejichž cílem bylo potvrdit nebo vyvrátit graviditu ženy – tedy o prvních těhotenských testech. Konkrétně šlo o popis ženy, která pro potvrzení domnělého těhotenství použila právě zmíněná zrnka pšenice a ječmene, která vložila do plátěného obalu. Plátěný obal obsahující obě zrnka pak žena musela každý den „zavlažit“ svou močí. Vzklíčení semen pak značilo pozitivní výsledek, tedy potvrzení těhotenství. Údajně tak bylo možné poznat i pohlaví budoucího potomka – při vzklíčení ječmene se měla narodit holčička, v případě pšenice pak chlapec. PROČ SE TOUTO STAROVĚKOU POVĚROU JEŠTĚ ZDRŽUJEME? Inu, samozřejmě proto, že nejde tak úplně o pověru. Výsledky testů německého lékaře Julia Mangera z roku 1933 (bohužel se nám nepodařilo přesnost data s jistotou ověřit, za případnou chybičku se omlouváme) prokázaly, že moč gravidních žen obsahuje látky, které opravdu podporují růst výše zmíněných obilovin. V určování pohlaví dítěte touto metodou buďme však raději skeptičtí. Doba o pár tisíciletí pokročila a dnešní ženy naštěstí nemusí shánět ječmen a pšenici, ale díky vědeckému pokroku je pro ně dostupnost těhotenských testů výrazně vyšší a jejich spolehlivost už také nezávisí na rozmarech obilí. 

Hormony – cesta k moderním testům 

Teprve objev a výzkum hormonů umožnil (mimo jiné) postupný vývoj takových těhotenských testů, které splňují představy většiny žen o bezproblémovém užití, dostupnosti a přesnosti.  Pokud se vrátíme k výše uvedeným „specifickým látkám“ obsaženým v moči těhotných žen, bude nás v souvislosti se současným principem těhotenských testů zajímat právě jeden z hormonů, označovaný zpravidla zkratkou hCG. 

hCG – spolehlivý ukazatel Hormon 

hCG - neboli lidský choriogonadotropin, byl objeven v moči těhotných žen poprvé roku 1927 a na jeho detekci je dnes založena naprostá většina těhotenských testů. hCG je glykoproteinový hormon, blízký luteinizačnímu hormonu (LH) vznikajícímu v hypofýze. Obdobně jako u jiných glykoproteinových hormonů, je i hCG tvořen dvěma podjednotkami, označovanými jako α a β. Přitom α podjednotka hCG není specifická – neboli není rozeznatelná od α podjednotek příbuzných hormonů (např. zmíněný LH). Oproti tomu β podjednotka hormonu hCG je specifická, což samozřejmě hraje roli v principu těhotenských testů. Produkce hCG počíná v organismu prakticky souvisle se zahnízděním vajíčka v děloze - produkován je již budoucím základem placenty (přesněji syncytiotrofoblastem) a později samozřejmě placentou již několik dnů po oplodnění. Svým působením hCG udržuje činnost žlutého tělíska – zajišťuje prodlouženou produkci estrogenu a progesteronu, tedy hormonů, které jsou mimo jiné vysoce významné pro růst a vývoj dělohy a plodu. 

Hladina hCG v průběhu těhotenství 

Hladina hCG v organismu s průběhem těhotenství vzrůstá a to přibližně do desátého týdne těhotenství, kdy dosahuje vrcholu a následně opět postupně klesá. Bezproblémově zjistitelná je však až do porodu. Níže uvádíme tabulku zachycující orientačně rozsah hladin hCG v průběhu těhotenství od početí (první sloupec), či od prvního dne poslední menstruace (druhý sloupec). Bylo prokázáno, že při vícečetném těhotenství jsou hladiny hCG zpravidla vyšší než v případech těhotenství jednočetného. Jak již jistě vyplynulo z předchozího textu, je pro současné těhotenské testy významný fakt, že kromě krevního oběhu je hCG možné zjistit také v moči. 

K současnosti… 

Cesta k těhotenským testům tak, jak je známe dnes, byla sice objevem hCG otevřena, nicméně měla ještě pár příslovečných zádrhelů. Jejich první předzvěstí byl test „biologický“, který však vyžadoval využití laboratorních zvířat (nejčastěji krys, myší). Současně vyvstal problém s praktickou neschopností testů rozlišit hladiny hCG a LH (příp. jiné, příbuzné hormony). I přes další pokrok byly těhotenské testy (zatím stále prováděné lékařem, nikoliv tedy ještě „domácí“ testy) ne zcela kvalitní, zejména pak stále v určování těhotenství v časných fázích, kdy jsou hladiny hCG ještě relativně nízké. Zlom nastal až v sedmdesátých letech 20. století, v souvislosti s objevem výše zmíněné β podjednotky hCG a od let devadesátých můžeme teprve hovořit o těhotenských testech vysoké spolehlivosti, které jsou schopny zachytit těhotenství i relativně časně, jejichž užití je velmi snadné a výsledek zjistitelný zpravidla během pár minut. 

Těhotenské testy dnes 

Nabídka těhotenských testů k domácímu použití je dnes neskutečně pestrá a někdy se v nadsázce říká, že nových designů těhotenských testů se denně objeví víc, než kolik se za stejný čas narodí dětí. Buď jak buď, naprostá většina těchto testů pracuje na obdobném principu – hovoříme o tzv. imunochromatografických testech, založených na reakci vzorku moči se specifickými protilátkami proti hCG, respektive proti β podjednotce hCG. VZHLED Jak takové v lékárnách (i jinde) volně prodejné těhotenské testy vypadají? V základě jde obvykle o prostý testovací proužek, na kterém jsou vyznačeny dvě oblasti (okénka). Variabilita designu, který se snaží, aby test nejen dobře vypadal, ale například zlepšuje přehlednost výsledků, zajišťuje lepší hygienické podmínky, apod., dala kromě prostých proužků vzniknout i nejrůznějším testovacím tyčinkám, kazetám, tzv. perům, aj. Použití však bývá obdobné. POUŽITÍ Těhotenský test bývá rozdělen v zásadě na dvě části. Část, na kterou je třeba dopravit moč a zmíněnou část výsledkovou. Co se kontaktu s močí týká, existují testy, které stačí vložit pod proud moči během mikce, jiné je potřeba částečně ponořit do nádobky s močí, případně se moč může nanášet kapátkem, aj. Obdobně některý testy vyžadují použití ranní moči, jiné jsou na době provádění testu nezávislé. PRINCIP FUNKCE A ODEČTENÍ VÝSLEDKU Po aplikaci moč vzlíná testovacím proužkem. Pokud je v moči přítomno hCG, naváže se na v testu obsaženou protilátku spřaženou s barvivem. Takto vzniklý komplex vzlíná k testovací zóně (první okénko), kde je přítomna další protilátka proti hCG. Dochází k zachycení imunokomplexu a vytvoření barevné reakce (běžně barevný proužek, či jiná značka). Zbytek „obarvené“ protilátky dále vzlíná k tzv. kontrolní zóně (druhé okénko), kde se rovněž zobrazí zmíněný barevný efekt, značící, že test byl správně proveden. Výsledky testů, které se v závislosti na daném výrobku odečítají po určité době (obvykle po pár minutách) jsou pak logicky následovné: výskyt dvou barevných proužků – tedy pozitivní reakce jak v testovací, tak kontrolní zóně, poukazuje na pozitivní výsledek, tedy těhotenství. Barevná reakce pouze v kontrolní zóně – pravděpodobně nejde o těhotenství. Může však jít o předčasné užití testu etc., viz. níže. Barevná reakce pouze testovací zóně – tento výsledek nelze považovat za průkazný, doporučuje se provedení nového testu. Stejný postup samozřejmě platí i v případě, že nedojde k objevení žádného barevného proužku. Typicky nerozhodné jsou situace, kdy je proužek v testovací (příp. kontrolní zóně) pouze slaboučce patrný. Může to být jak z důvodu hraniční koncentrace hcG, tak z důvodu nepříliš kvalitního testu (ano i takové překvapivě na trhu jsou), kdy se barva dostala tam, kam neměla. Výsledky testu může zkreslit užívání léků obsahujících hCG, ale i přítomnost některých typů nádorů, které hCG vylučují. Samozřejmě není test jako test. Některé nabízejí jiný způsob prezentace výsledku, ať už jde o jiné grafické znázornění (puntíky, kolečka, čtverečky, atd, atd), nebo jsou dokonce k dispozici i testy, které v dané zóně vypíší výsledek, tedy „těhotná“ nebo „NE těhotná“ (Pregnant, Not Pregnant). Tyto náležitosti jsou však popsány v přiloženém návodu u každého testu a není pro nás účelné se jimi dále zabývat. Více nás bude zajímat citlivost testů. 

Citlivost kdy si udělat těhotenský test 

Odpověď na tuto otázku souvisí s následujícím faktem: Citlivé těhotenské testy jsou schopné zachytit přítomnost hCG v moči od koncentrace 10 mIU/ml, zpravidla však až od 20mIU/ml. Vzhledem k výše uvedené tabulce je zřejmé, že aplikovat test je vhodné nejdříve v předpokládaném třetím týdnu těhotenství. Pro srovnání – krevní test dokáže detekovat hCG již od hodnoty 2 mIU/ml. Údaj o citlivosti testu by měl být na balení uveden. V tomto ohledu je však třeba zmínit i důležitost role lékárníka, který test vydává. Zejména mladé dívky mají často ne zcela dostatečné informace a mnohdy očekávají, že těhotenský test lze bez problému použít již „den poté“. Cena těhotenských testů, přičemž řada balení obsahuje testy dva (druhý pro případnou kontrolu prvního), se pohybuje přibližně od 13 Kč až do hodnot okolo 200 Kč, přičemž je třeba poznamenat, že ne vždy kvalita odpovídá ceně a je vhodné věnovat pozornost údajům o citlivosti testu, aj. Obecně je však úroveň u nás dostupných těhotenských testů velmi vysoká a jejich cena umožňuje širokou dostupnost. Volně prodejné těhotenské testy jsou ideální pro orientační zjištění těhotenství a nabízejí ženské části populace snadné provedení, které navíc plně hájí jejich soukromí. Pozitivní výsledek testu by však měl být potvrzen testem odborným, provedeným v lékařské ordinaci. 

 

Rudolf Hála 

Zdroje: Stanislav Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie. Grada Publishing, Praha 2003, str. 475-533. http://babymed.com/faq/Content.aspx?14374 http://www.tehotenske-testy.net/tehotenske-testy-historie-cz.html http://faraon.wz.cz/lekar/lekar.htm 

 

NzljYzBk