PHARMA NEWS - odborný časopis

PHARMA NEWS - odborný časopis

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Pharma News, s.r.o., IČO 278 75 121, se sídlem Liberec, Liberec III-Jeřáb, 1. máje 871/13, PSČ 460 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47264 (dále jen „Pharma News“), si velice vážíme Vaší důvěry.

 

Těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále také jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, jak jsou údaje zpracovány a dále užívány, navštívíte-li webové stránky provozované společností Pharma News na internetové adrese: https://www.pharmanews.cz (dále jen „Webová stránka“).

 

Jak možná víte, od 25.5.2018 je ochrana osobních údajů upravena na evropské úrovni v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Evropskou úpravu pak v České republice doplňuje český zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, přičemž největší důraz klademe na bezpečí Vašich osobních údajů.

 

Mohlo by Vás zajímat:

 

 • Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

Společnost Pharma News, s.r.o., IČO 278 75 121, se sídlem Liberec, Liberec III-Jeřáb, 1. máje 871/13, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47264.

 

Budete-li mít jakýkoliv dotaz týkající se ochrany Vašich osobních údajů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Na společnost Pharma News se lze obrátit e-mailem na adrese Chyba! Odkaz není platný., telefonicky na číslo +420 777 241 855 nebo písemně či osobně na výše uvedenou adresu sídla.

 

 • Co si představit pod pojmem osobní údaje a jaké osobní údaje zpracováváme?

 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, která je označována jako subjekt údajů. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost Pharma News zpracovává především údaje získané v souvislosti s využíváním našich služeb, tedy při objednávce předplatného časopisu Pharma News, ale i některé další údaje, které pro Vás chceme v těchto Zásadách přiblížit:

 

 • Osobní údaje, které nám sdělíte přímo Vy sami

 

Osobní údaje nám poskytujete primárně Vy sami, a to zejména pro účely vytvoření objednávky a uzavření smlouvy k zasílání předplatného časopisu Pharma News.

 

Osobní údaje pro tyto účely nám poskytujete při vyplnění příslušné objednávky předplatného časopisu Pharma News na našich Webových stránkách. Údaje, které nám poskytnete při vyplnění uvedeného formuláře v souvislosti s objednáním předplatného časopisu Pharma News na Webové stránce slouží výhradně za účelem vyřízení objednávek předplatného a k následnému uzavření a plnění smlouvy, resp. zaslání výtisků časopisu Pharma News.

 

V tomto případě tak Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem platného uzavření smlouvy k zasílání předplatného časopisu Pharma News a pro účely plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, zejména za účelem řádného zaslání výtisků časopisu Pharma News, případně také vyřízení reklamace atp. Poskytnutí a zpracování těchto informací ze strany společnosti Pharma News je tak nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

 

Těmito údaji jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa.

 

 • Osobní údaje, které získáváme během návštěvy Webové stránky

 

Pro účely zlepšení efektivnosti, bezpečnosti a kvality námi poskytovaných služeb mohou být na Webových stránkách užity různé technologie, za pomoci kterých dochází ke sběru a ukládání údajů. Takto získané údaje slouží k analytickým a statistickým účelům, analýze preferencí návštěvníků Webových stránek a ke všeobecnému zobrazení vhodného obsahu. Patří mezi ně především IP adresa, informace o Vašem přístupu na Webovou stránku a o chování na našich Webových stránkách, zvycích a preferencích, o proklicích, o prohlížeči a o operačním systému a využitém zařízení pro návštěvu našich Webových stránek.

 

Je však třeba zmínit, že takovéto informace jsou anonymizované. Na jejich základě není možné zjistit údaje o Vás, jakožto konkrétní osobě, a proto nedochází k automatickému rozhodování, včetně profilování.

 

Na našich Webových stránkách používáme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Více detailů o používání cookies na našich Webových stránkách naleznete v samostatném dokumentu dostupném na https://www.pharmanews.cz/zasady-zpracovani-souboru-cookies/

 

 • Je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a máte povinnost nám osobní údaje poskytnout?

 

Pokud není v těchto Zásadách pro konkrétní případ uvedeno výslovně jinak, poskytování Vašich osobních údajů není zákonným či smluvní požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout.

 

 • Za jakými účely a z jakého právního titulu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 

Společnost Pharma News zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytných případech, v nutném rozsahu a pouze pro dále popsané sjednané účely.

 

Vytvoření objednávky a uzavření smlouvy k zasílání předplatného: Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány za účelem platného uzavření smlouvy a dále pak k plnění povinností z této smlouvy plynoucích, zejména pro řádné a včasné zaslání výtisků časopisu. Jedná se tudíž o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Oprávněné zájmy správce: Osobní údaje jsou zpracovávány zejména z důvodů ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. údaje získané automaticky při návštěvě Webové stránky nám pomáhají k zajišťování a zvyšování ochrany Webové stránky a současně k zajištění jeho funkčnosti).

 

Plnění právní povinnosti společnosti Pharma News jakožto správce: Společnost Pharma News dále zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností, které vyplývají z příslušných právních předpisů.

 

Osobní údaje používáme také k tomu, aby námi poskytované služby odpovídaly Vašim přáním a zájmům a abychom mohli vylepšit kvalitu našich služeb, přičemž k takovému účelu slouží především cookies. 

 

Někdy je třeba osobní údaje zpracovávat proto, abychom dostáli nám právními předpisy uložených povinností, nebo abychom chránili naše oprávněné zájmy.

 

Nutno shrnout, že základem pro zpracování Vašich osobních údajů je samozřejmě Váš dobrovolně udělený souhlas, pokud nám nesvědčí jiný oprávněný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů.

 

 • Po jak dlouhou dobu se osobní údaje uchovávají?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro uvedené účely zpracování, především pro účel realizace všech práv a povinností plynoucích z objednávky a realizace smlouvy k zasílání předplatného. V ostatních případech (kdy jsou osobní údaje poskytnuty z jiného důvodu) vyplývá doba zpracovávání a uchovávání z konkrétního účelu zpracování anebo je výslovně stanovena příslušnými právními předpisy.

 

 • Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

 

Společnost Pharma News zpracovává osobní údaje v elektronické podobě neautomatizovaným i částečně a zcela automatizovaným způsobem a vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

Společnost Pharma News přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy. Taková opatření budou podle potřeby revidována a aktualizována.

 

Společnost Pharma News vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

 

 • Sdílení Vašich osobních údajů s třetími osobami

 

Společnost Pharma News dbá na to, aby bylo s Vašimi údaji zacházeno s náležitou péčí.

 

Některé námi zpracovávané osobní údaje můžeme předat osobám mimo Pharma News v souvislosti s jejich zpracováním pro výše uvedené účely, vždy však jen pokud je jejich předání skutečně nezbytné.

 

 Vaše osobní údaje mohou být předány pouze subjektům z následujících kategorií:

 • poskytovatelům služeb, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, přičemž se jedná zejména o poskytovatele dopravních služeb (k doručování předplatného);
 • státním nebo nadstátním dozorovým, regulačním či donucovacím orgánům nebo soudům, to však pouze v případě, že jsme k takovému předání povinni v mezích obecně závazných právních předpisů.

 

Předání Vašich osobních údajů třetí osobě nás nezbavuje odpovědnosti za zákonnost jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

S výjimkou státních orgánů jsou všichni příjemci osobních údajů povinni tyto údaje zpracovávat pouze v souladu s našimi přesnými pokyny a pouze pro námi stanovené účely. V opačném případě Vás o takovém předání informujeme a v případě potřeby Vás požádáme o udělení souhlasu.

 

 • Jaká mám práva související s ochranou osobních údajů?

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte v souladu s příslušnými právními předpisy níže uvedená práva, které samozřejmě plně respektujeme a při jejich uplatňování se Vám budeme snažit vyjít vstříc v maximální možné míře:

 

 • oprava a doplnění osobních údajů – pro opravu osobních údajů či doplnění nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese Liberec, 1. máje 871/13, PSČ 460 07 anebo na e-mailové adrese Chyba! Odkaz není platný.;

 

 • přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti a při splnění předpisy stanovených podmínek máte právo na přístup k informacím týkajícím se Vašich osobních údajů, které my jakožto správce zpracováváme;

 

 • odvolání souhlasu a výmaz osobních údajů – svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat na adrese Liberec, 1. máje 871/13, PSČ 460 07 anebo na e-mailové adrese Chyba! Odkaz není platný., aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, a my Vaše osobní údaje vymažeme. Údaje budou vymazány i v dalších případech v souladu s příslušnými právními předpisy. Takové právo však nelze chápat absolutně a je třeba přihlédnout k předpokladům stanoveným příslušnými právními předpisy. Takový postup se nemůže týkat údajů, které společnost Pharma News potřebuje ke splnění zákonných povinností;

 

 • právo na vznesení námitky – jedná-li se o případ, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování při naplnění právními předpisy předpokladů vznést námitku na e-mailové adrese Chyba! Odkaz není platný. či na adrese našeho sídla Liberec, 1. máje 871/13, PSČ 460 07;

 

 • právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo od nás, jakožto správce Vašich osobních údajů, získat všechny o Vás zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a dále máte s tím související právo možnost je v takto získané podobě předat jinému správci;

 

 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování – máte právo na to nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, které pro Vás má právní účinky, nebo které se Vás obdobným způsobem významně dotýká;

 

 • právo na omezení zpracování osobních údajů – v určitých právními předpisy předvídaných případech máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vynechány z dalšího zpracování.

 

Pokud budete mít dojem, že s Vašimi osobními údaji zacházíme v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o vysvětlení, případně se žádostí o odstranění vzniklého nesouladného stavu či se žádostí o omezení zpracování osobních údajů. Pro tyto účely můžete využít kterýkoliv z kontaktních údajů uvedený v těchto Zásadách v sekci „Kdo je správcem Vašich osobních údajů?“. Rovněž máte právo se kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete na https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10. Budeme však rádi, pokud budete záležitost řešit nejprve s námi.

 

 • Od kdy jsou Zásady ochrany osobních údajů účinné?

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. března 2022, přičemž Vám budou kdykoliv k dispozici na naší Webové stránce.

 

 

 

Pharma News s.r.o.

MmNlY